Ansprechpartner
 
 
Start  >  Unternehmen  >  Ansprechpartner

Ihre Ansprechpartner

Ge­schäfts­füh­rung

 

 

Hen­ri­que Grilo Lei­ter Tech­nik

An­dre­as Huber Lei­ter Ver­trieb

 


 

 

 

Ihre An­sprech­part­ner im Ver­trieb

Andreas Huber

Dipl. Ing. (FH) An­dre­as Huber
Lei­ter Ver­trieb /Ge­schäfts­füh­rer

 

Tel.: +49 (0)741-9281-570
Fax: +49 (0)741-9281-901

a.​hu­ber@​pack­mat.​de


 

Nicole Conzelmann

Ni­co­le Con­zel­mann
Hot­line Ver­trieb

 

Tel.: +49 (0)741-9281-560
Fax: +49 (0)741-9281-901

n.​con­zel­man­n@​pack­mat.​de


 

Christian Höser

Chris­ti­an Höser                                                      
Ver­trieb

 

Tel.: +49 (0)741-9281-550
Fax: +49 (0)741-9281-901

c.​hoeser@​pack­mat.​de


 

Heiko Schaetzchen

Heiko Schätz­chen
Ver­triebs­ge­biet Nord

 

Tel.: +49 (0)38823-54668
Fax: +49 (0)38823-548864
Mob.: +49 (0)175-2709579

h.​schaetz­chen@​pack­mat.​de


 

Ihre An­sprech­part­ner in der Tech­nik / Kun­den­dienst

Henrique Grilo

Hen­ri­que Grilo
Lei­ter Tech­nik / Ge­schäfts­füh­rer

 

Tel.: +49 (0)741-9281-805
Fax: +49 (0)741-9281-901

kun­den­diens­t@​pack­mat.​de


 

Ralf Bosse

Ralf Bosse
Hot­line Me­cha­nik

 

Tel.: +49 (0)741-9281-808
Fax: +49 (0)741-9281-904

me­cha­ni­k@​pack­mat.​de


 

Irene Mueller

Irene Mül­ler
Hot­line Steue­rungs­tech­nik

 

Tel.: +49 (0)741-9281-807
Fax: +49 (0)741-9281-905

steue­run­g@​pack­mat.​de


 

Britta Weinzheimer Storz

Brit­ta Weinz­hei­mer Storz
Hot­line Er­satz­teil­be­stel­lung


Tel.: +49 (0)741-9281-806
Fax: +49 (0)741-9281-903

er­satz­tei­le@​pack­mat.​de


')